Privacy Verklaring

Voort Bloemen, gevestigd op de Pieter Calandlaan 786, 2312DC te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
info@bloemsierkunstvandervoort.nl
020 667 3301
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Voort Bloemen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk en enkel met uw toestemming) verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Bank rekeningnummer
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Wanneer u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bloemsierkunstvandervoort.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Voort Bloemen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van een betaling
- Het reserveren van een product/dienst
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Voort Bloemen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
Bovendien:
- Voort Bloemen verzendt geen nieuwsbrief en/of verzendt geen persoonsgerichte internet-acties.
- Wij delen NIET uw persoonsgegevens (u als consument van Voort Bloemen) met derden.
- Voort Bloemen analyseert NIET uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Voort Bloemen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Voort Bloemen) tussen zit.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Voort Bloemen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer de persoonsgegevens voor een bepaalde doorlopende doeleinde zijn verzameld bewaren wij deze gegevens 2 jaar. De gegevens worden dan vernietigt wanneer ze niet meer nodig zijn voor het doel van het archief.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Voort Bloemen verstrekt uitsluitend aan derden én alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst en overleg met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Voort Bloemen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voort Bloemen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bloemsierkunstvandervoort.nl
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Voort Bloemen wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Voort Bloemen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bloemsierkunstvandervoort.nl
 
Vragen
Voor een volledig beeld van uw rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we u naar de tekst van de Wet bescherming persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de cookiebepaling in de Telecom wet.
 
Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de veilige verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via info@bloemsierkunstvandervoort.nl
 
Wijziging privacy verklaring
Deze privacyverklaring kan door Voort Bloemen ten alle tijden worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.
 
De definitie van cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Voort Bloemen gebruikt deze gegevens om de website gebruiksvriendelijker te maken. Met behulp van een permanente cookie kan de website u bij een volgend bezoek herkennen.
 
Google Analytics
Voort Bloemen maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Voort Bloemen te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met een deel van je IP-adres, de eerste 3 octallen) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google Inc. Door gebruik te maken van een deel van het IP-adres is het niet mogelijk om de gegevens te herleiden naar 1 persoon. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Voort Bloemen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.